دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 1-248 
اثرات تغییر کاربری اراضی بر شاخص های کیفیت خاک در شرق استان اردبیل

صفحه 1-19

شکراله اصغری؛ سعیده هاشمیان صوفیان؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ مهدی محب الدینی


تحلیل فراوانی سیل براساس روش‌‌‌های تئوری مقادیر حدی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه، گلستان)

صفحه 121-135

فاطمه زاهدیان فر؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محمد عبدالحسینی؛ امیراحمد دهقانی


اثر تراکم خاک و ماده آلی بر معدنی شدن نیتروژن در خاک‌های‌ آهکی

صفحه 193-206

سید علی اکبر موسوی؛ بهناز صالحی؛ مصطفی دهقان؛ مجتبی جعفری حقیقی