دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 1-268 
مدل‌سازی برخی از عوامل موثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی

صفحه 103-120

سیده مطهره حسینی؛ ابوالفضل مساعدی؛ علی گلکاریان؛ کمال الدین ناصری


شبیه سازی شوری خاک تحت منبع خطی در یک خاک ناهمگن و در شرایط غیرماندگار

صفحه 203-216

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین رخسار