دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 1-325 
ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان

صفحه 1-20

مهدی رحمتی؛ محمد رضا نیشابوری؛ مجید محمدی اسکوئی؛ احمد فاخری فرد؛ عباس احمدی؛ سید بهمن موسوی


تحلیل عدم قطعیت پارامتری مدل MODFLOW توسط روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بیرجند)

صفحه 61-79

بهاره سادات همراز؛ ابولفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی


تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری

صفحه 203-215

مریم علیزاده؛ فرهاد میرزایی؛ تیمور سهرابی؛ محمدرضا یزدانی


تاثیر زهکشی سطحی میان فصل بر مشخصات ترک های ایجاد شده در خاک سطحی مزارع شالیزاری

صفحه 259-270

نادر پیرمرادیان؛ نسرین دهقانی؛ ولی الله کریمی؛ مریم نوابیان