تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه زابل

2 استادیار/ دانشگاه تهران

3 استاد/ دانشگاه تهران

4 استادیار/ موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

راهکارهای مقابله با تراکم خاک شامل کنترل رطوبت خاک در موقع خاک‌ورزی، کنترل تردد وسایط نقلیه بر روی خاک، کاهش وزن و فشار تماسی وسایط نقلیه با خاک و بهبود ساختمان خاک با اضافه کردن ماده آلی می‌باشد.
به‌منظور بررسی اثر بقایای گیاهی و زئولیت و اثر متقابل آنها در مراحل مختلف تشکیل ترک بر مقاومت فروروی خاک، فاکتور بقایای گیاهی در چهار سطح (صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد)، فاکتور زئولیت در چهار سطح (صفر، 8، 16 و 24 تن در هکتار)، همچنین فاکتور ترک در پنج سطح (اشباع، ظهور ترک موئین، ترک نهایی، بازگشت ترک نهایی به ترک موئین و از بین رفتن ترک) در قالب آزمایشی با سه تکرار به صورت فاکتوریل بر پایه طرح‌بلوک‌های کامل تصادفی در ﻣﺆسسه تحقیقات برنج کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن بقایای گیاهی برنج سبب افزایش مقاومت فروروی خاک به‌میزان 37 درصد شده است، دلیل افزایش مقاومت فروروی خاک در تیمارهای حاوی بقایای گیاهی برنج، سطوح تجزیه نشده بقایای گیاهی می‌باشد. در حالی‌که افزودن بقایای گیاهی باعث گردید کاهش مقاومت فروروی خاک در روند خیس شدن، تسریع یابد. همچنین ﺗﺄثیر زئولیت بر مقاومت فروروی خاک معنی‌دار نشد. روابط حاکم بین مقاومت فروروی خاک با ویژگی‌هایی نظیر نشست خاک، حجم انقباض، جرم مخصوص ظاهری، رطوبت وزنی از همبستگی بالایی (9916/0- 7811/0) برخوردار بود. در نهایت توصیه می‌شود جهت کاهش مقاومت فروروی خاک، بقایای گیاهی به‌طور طولانی‌مدت به خاک اضافه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of plant residuse and zeolite on penetration resistance in paddy cracked soil

نویسندگان [English]

  • maryam alizadeh 1
  • farhad mirzie 2
  • timor sohrabi 3
  • mohamad reza yazdani 4
1 PHD STUDENT/ UNIVERSITY OF ZABOL
2 Assistant Professor/ university of tehran
3 Professor/ university of tehran
4 Assistant Professor/Rice Research Institute of Iran.
چکیده [English]

The ways of dealing with density include control of soil moisture control during tillage, the control of vehicle's traffic on the soil, weight reduction and vehicle's contact pressure with soil and changing of soil structure by adding organic material. In order to study of the effect of organic materials and zeolite and their mutual effect at different moisture stages on resistance to pentrometer penetration, organic material factor in four levels (0, 0.5, 1 and 1.5 percent), zeolite factor in four levels (0, 8, 16 and 24 tons per hectare), also soil moisture levels which are in two dry and wet stage at five levels (saturation, capillary crack, final crack, return final crack to capillary crack and when the crack have destroyed) were examined in three replicates as the factorial based on complete randomized blocks design in Rice Research Institute. The results showed that adding plant residues has increased resistance to pentrometer penetration in soil to 37 percent, the reason of increased resistance to pentrometer penetration in treatments containing plant residues, is the levels of plant residues which aren't decomposed. While adding plant residues causes reduced resistance to pentrometer penetration will accelerate in wet process. It was also found that resistance to pentrometer penetration with subsidence of soil, volume shrinkage of soil, Bulk density and soil moisture content highly correlated (0.7811- 0.9916). Finally it's recommended that in order to reduction of the resistance to pentrometer penetration, plant residues will be added to the soil for long time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penetration resistance
  • Paddy soil
  • Rice