چاپ مقالات انگلیسی

بزودی مقالات انگلیسی نیز توسط ژورنال پژوهشهای حفاظت آب و خاک پذیرفته می شود. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سردبیر یا دبیر احرایی مجله مکاتبه نمایید