هزینه های دریافتی مقالات

نشریه برای داوری و پذیرش مقاله مبلغ 350 هزار تومان دریافت می کند که در مرحله اولیه قبل از ارسال به داوری مبلغ 100 هزار تومان و در مرحله نهایی قبل از صدور پذیرش برای مقالات کامل مبلغ 250 هزار تومان و برای گزارش کوتاه علمی مبلغ 150 هزار تومان  برای ارسال، بررسی و چاپ مقالات دریافت می‌شود.

شماره حساب : 4001108403019781

شماره حساب شبا :  270100004001108403019781 

شناسه واریز: 392108478126500000301070060010 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز درآمد دانشگاه.

امکان پرداخت آنلاین از طریق شبکه شتاب در سامانه فعال می باشد.