اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی نجفی نژاد

آبخیزداری دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

najafinejadgau.ac.ir

سردبیر

عبدالرضا بهره مند

مهندسی هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

abdolreza.bahremandyahoo.com
01732430522
0000-0001-5012-2653

اعضای هیات تحریریه

سیدحمیدرضا صادقی

مهندسی حفاظت خاک و آب استاد گروه مهندسی آبخیزداری ، دانشگاه تربیت مدرس

sadeghimodares.ac.ir

زلتان گریبووسکی

هیدرولوژی استاد دانشگاه سوپرون مجارستان

zgribogmail.com

ابوالفضل مساعدی

رسوب، هیدرولوژی، منابع آب استاد،دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

mosaediyahoo.com

فرهاد خرمالی

پیدایش و طبقه بندی خاک استاد گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormaliyahoo.com

علی نجفی نژاد

آبخیزداری دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

najafinejadgau.ac.ir

مهدی مفتاح هلقی

مهندسی آب دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

meftahgau.ac.ir

اُلگا ماکاریوا

هیدرولوژی دانشیار دانشگاه سن پترزبورگ روسیه

omakarievagmail.com

محمد اوسار

مدیریت خاک و آب دانشیار، انسیتوی مناطق خشک، مدینه، تونس.

med.ouessarira.agrinet.tn

مونیرول میرزا

مدلسازی هیدرولوژی استاد مدعو دانشگاه تورنتو کانادا

monirul.mirzautoronto.ca

سامان رضوی

مهندسی عمران (منابع آب) دانشیار دانشگاه ساسکچوان کانادا

saman.razaviusask.ca

دیوید پُست

هیدرولوژی محقق ارشد آژانس تحقیقاتی علوم ملی استرالیا

david.postcsiro.au

حسین زینی وند

مهندسی هیدرولوژی دانشیار دانشگاه لرستان

hzeinivandgmail.com

عبدالرضا بهره مند

مهندسی هیدرولوژی دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

abdolreza.bahremandyahoo.com
01732430522
0000-0001-5012-2653

مدیر داخلی

میثم سالاری جزی

هیدرولوژی استادیار،گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

jwscguasnryahoo.com
01732430522

اعضای هیات تحریریه پیشین

غلامحسین حق نیا

استاد گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد

ghaghniayahoo.com

بیژن قهرمان

استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

bijanghum.ac.ir

مصطفی رقیمی

استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه گلستان

raghimiyahoo.com

محمدعلی بهمنیار

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

mabahmaniaryahoo.com

ویراستار انگلیسی

سید حسین حسینی فر

شیلات دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hossein.hoseinifargmail.com

ویراستار ادبی

چوقی بایرام کمکی

مدیریت بیابان استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

bkomakigmail.com