بررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضوهیات علمی/دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده: در پژوهش حاضر، عملکرد تیغه ی متصل به تکیه گاه و تاثیر پارامتر های مربوط به آن از جمله ارتفاع تیغه و زاویه ی نصب آن در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که پارمترهای طراحی تیغه از جمله زاویه ی نصب و ارتفاع تیغه، تاثیر قابل ملاحظه ای بر میزان کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل دارد به طوری که با افزایش ارتفاع تیغه، عملکرد آن در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه بهبود می یابد. همچنین نتایج نشان داد زاویه ی نصب 40 درجه ی تیغه مناسب ترین زاویه ی نصب می باشد. در ادامه ی پژوهش مولفه های سه بعدی سرعت جریان پیرامون تکیه گاه در حالت نصب تیغه با استفاده از سرعت سنج الکترومغناطیس تعیین و برای رسم الگوی جریان مورد استفاده قرار گرفتند. بررسی الگوی جریان در حالت نصب تیغه ی متصل به تکیه گاه نشان داد، این سازه با ایجاد منطقه ی کم سرعت پیرامون تکیه گاه و مهار گرداب های اولیه، نقش موثری در کاهش آبشستگی موضعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of effect of attached vane installing on bridge abutment local scour and flow pattern

نویسندگان [English]

  • kheyrolah khademi 1
  • hossein khozeymehnezhad 3
چکیده [English]

Abstract: In this study, the performance of vane attached to the bridge abutment and the influence of parameters such as height and angle of the vane installing in the reduction of local scour around bridge abutment were investigated. The results showed that the installing angle and height of vane had a significant impact on the reduction of abutment scour. So that the vane height increases, the performance of vane will be improve. Also the results showed that installing angle of 40 ° for vane is most appropriate angle. Following this research, three-dimensional components of velocity were determined with electromagnetic velocimeter around abutment with attached vane and used for drawing flow pattern. Investigation of flow pattern around bridge abutment in case of using submerged vane showed, this structure had the effective role on reduction of local scour by creating a low velocity zone around bridge abutment and control of primary vortexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vane
  • Bridge abutment
  • local scour
  • Flow pattern