دو قرن بازسازی حلقه-درختی خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده چندمتغیره (MSPI) در منطقه جوانرود کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه ارلانگن-نورمبرگ

چکیده

در این تحقیق، تاثیر همزمان منابع رطوبتی کوتاه مدت و بلند مدت بر رشد درختان بلوط منطقه کرمانشاه با استفاده از شاخص خشکسالی چند متغیره بارش استاندارد (MSPI) (مبتنی بر شاخص بارندگی استاندارد اصلاح شده: SPImod) مورد بررسی قرار گرفت. اساس شاخص مذکور بر تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) است. نتایج بررسی همبستگی MSPI با پهنای دوایر سالانه درختان در دوره آماری 2008-1968 نشان داد که وضعیت کلی منابع مختلف رطوبتی در ماه‌های ژانویه قبل از رشد تا ماه سپتامبر دوره رشد بیشترین تاثیر را بر رشد درختان بلوط منطقه دارد و بیشترین همبستگی مربوط به MSPI ماه ژوئیه است. بنابراین بر مبنای رابطه خطی پهنای دوایر سالانه درختان بلوط با MSPI ماه ژوئیه، این شاخص در دوره آماری 2008-1818 بازسازی شد. بر اساس نتایج این تحقیق خشکسالی‌های این منطقه به طور متوسط 2 ساله بودند اما خشکسالی‌های شدید تداوم 3 و 4 ساله داشتند.همچنین شدیدترین خشکسالی‌های دو قرن گذشته به ترتیب در دوره های 1963-1960 ، 1830-1827 و 2001-1999 بوقوع پیوسته است. نتایج این تحقیق تطابق خوبی با گزارشات تاریخی قحطی‌ها و خشکسالی‌های ایران و همچنین نتایج محققین از کشورهای همسایه شرقی (چین) و بیشتر کشورهای غربی (ترکیه و مدیترانه) مخصوصا در مورد خشکسالی‌های شدید داشت. البته بهترین تطابق نتایج این تحقیق مربوط به مطالعات انجام شده در مناطق عبور توده‌های مدیترانه‌ای به سمت ایران (جنوب دریای مدیترانه و منطقه خاورمیانه) بود و بنظر می‌رسد که با داده‌های بازسازی شده در این تحقیق با اطمینان زیادی می‌توان آب و هوای گذشته منطقه خاورمیانه را بررسی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two century tree ring reconstruction of drought using Multivariate Standardized Precipitation Index (MSPI) in Javanroud-Kermanshah region

نویسندگان [English]

  • mehdi nadi 1
  • Kambiz Pourtahmasi 2
  • Javad Bazrafshan 3
  • Akhim Brauning 4
چکیده [English]

In this study, the simultaneous effect of short and long-term water resources was investigated on growth of Quercus Infectoria trees in Kermanshah by using multivariate standard precipitation index (MSPI), which is based on modified standardized precipitation index (SPImod). The index is based on principal component analysis technique (PCA). Results of correlation between MSPI and tree rings width during 1968-2008 showed that the overall status of water resources in January to September had the greatest impact on growth of oak trees and also the highest MSPI correlation with tree ring width was in July. Then based on linear relationship between tree ring width and MSPI of July, This index was reconstructed over the 1818-2008 periods. According to the results of this research, Droughts average duration were 2 years, nevertheless severe droughts duration were 3 and 4 years. The most severe droughts during the past two centuries have occurred in the 1960-1963, 1827-1830 and 1999-2001 periods, respectively. Results have a good agreement with Iran’s historical famines and droughts records and also with neighbor countries research results, far east (China) and western countries (Turkey and the Mediterranean zone), especially in the case of severe drought. But the results of this research are most consistent with the results of research conducted in countries on the path of the Mediterranean air masses (south of Mediterranean Sea and Middle East region). It seems that the results of this research can be used for investigation of Middle East past climate, confidently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reconstruction
  • Multivariate standardized precipitation index
  • Tree ring
  • Kermanshah