دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-263 
مطالعه خاک‌شناسی پارینه در توالی های لس-خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران

صفحه 21-39

علی شهریاری؛ فرهاد خرمالی؛ مارتین کهل؛ علیرضا کریمی؛ ایوا لهندورف؛ حسین تازیکه


شبیه سازی پایداری کانال‌های آبرفتی با استفاده از مدل ریاضی GSTARS4.0

صفحه 79-94

رضا میر؛ رضا بزرگمهر؛ غلامرضا عزیزیان؛ غلامحسین اکبری


ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان‌زایی با استفاده از روش ESAs (پژوهش موردی: دشت یزد- اردکان)

صفحه 191-204

مجتبی سلیمانی ساردو؛ فاطمه روستایی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ رضا قضاوی؛ عباسعلی ولی


تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیکی

صفحه 255-263

سمیرا سلامتی؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری