دوره و شماره: دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 1-319 
مدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی منابع آب MODSIM

صفحه 153-169

سمیرا حسین پور؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مجتبی شوریان؛ مهدی مفتاح هلقی


مطالعه تطبیقی پهنه های اقلیمی استان گلستان تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم

صفحه 187-202

مهرناز بذرافشان؛ مهدی مفتاح هلقی؛ خلیل قربانی؛ نوذر قهرمان