شاخص های بهره وری و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران


عنوان مقاله [English]

Water productivity and water use efficiency indexes of Sugar beet under different levels of water and nitrogen fertilizer

نویسندگان [English]

  • mehdi jovzi 1
  • hamid zare abyaneh 2
1 PHD student of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Agriculture, Buali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Associate Professor of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Agriculture, Buali Sina University, Hamedan, Iran.