استفاده از مدل سبال کوهستانی در تخمین تبخیر و تعرق واقعی حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تویسرکان همدان(

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

کاهش منابع آب نه تنها بر بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاثرات منفی نهاده است بلکه اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در حوزه های آبخیز ایجاد نموده است. در این میان مدیریت مناسب منابع آب حوزه های آبخیز امری حیاتی و مهم می باشد. از آنجایی که مهمترین و بیشترین هدررفت آب در حوزه های آبخیز تبخیر و تعرق واقعی می باشد لذا در تحقیق حاضر به بررسی تبخیر و تعرق واقعی حوزه نیمه خشک تویسرکان پرداخته شده است. به این منظور از 27 تصویر ماهواره ای مودیس و 3 تصویر ماهواره ای لندست و تکنیک سنجش از دور جهت برآورد تبخیر و تعرق واقعی حوزه آبخیز تویسرکان استفاده شد. نتایج تبخیر و تعرق واقعی ارائه شده توسط مدل سبال کوهستانی با نیاز آبی ارائه شده توسط سند ملی آبیاری مقایسه و ارزیابی گردید. سپس نقشه های تهیه شده توسط تصاویر ماهوراه ای سنجنده مودیس به کمک تصاویر لندست ریزمقیاس نمایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نسخه کوهستانی الگوریتم توزان انرژی سبال با دقت بسیار بالاتر و صحت بیشتری می تواند تبخیر و تعرق واقعی حوزه های آبخیز را نشان دهد، همچنین در صورت در دسترس نبودن داده های لایسیمتری یا نمونه گیریهای صحرایی میتوان از نیاز آبی ارائه شده در سند ملی آبیاری برای گیاهان دشتهای مختلف جهت ارزیابی نتایج الگوریتم سبال جهت تخمین تبخیر و تعرق واقعی استفاده نمود. در نهایت در این تحقیق الگوریتم توزان انرژی سبال کوهستانی تبخیر و تعرق واقعی حوزه آبخیز تویسرکان را با دقت 82% برآورد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of mountain SEBAl and MODIS imagery for estimation of catchment actual evapotranspiration (case study: Tuyserkan catchment، Hamedan, Iran)

نویسنده [English]

  • samaneh poormohammadi 1
1 yazd university
چکیده [English]

Application of mountain SEBAl and MODIS imagery for estimation of catchment actual evapotranspiration (case study: Tuyserkan catchment، Hamedan, Iran)
Samaneh poormohammadi،mohammad taghi Dastorani، Alireza Masah Bavani،Hadi Jafari
PHD student of science and watershed engineering in Yazd university،Associate professor, Faculty of natural resources and environment, Ferdowsi university of Mashhad،Associate professor of Tehran university، Abureyhan branch،Faculty member of Shahrud university of technology
Email: s.poormohammadi@yahoo.com
Abstract

Reduction of surface and ground water resources in country، have been caused environmental and ecological hazardsin catchments.Inadequate of water resources affected not only agriculture and natural resources but also society and economic of thecatchments. In such a condition appropriate of water resources management is important and asactual evapotranspiration is the main way ofwasting water in catchments, there for this research،has focused on evaluation and estimation of actual evapotranspiration in Tuyserkan catchment was investigated.Therefore was used 27 MODIS images، 3 LANDSAT images and remote sensing technique was employed to estimated actual evapotranspiration in Tuyserkan catchment. Actual evapotranspiration maps yielded by mountain SEBAL algorithm was comparednational water requirement document. Finally mapsproduced by Modis images wasdownscaled and control using Ladnsat images. Result showed thatmountain SEBALalgorithmis able to estimate actual evapotranspiration with accuracy of 82%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mountain SEBAL
  • Actual evapotranspiration
  • Downscaling
  • Remote sensing
  • Tuyserkancatchment