واسنجی شاخص شدت خشکسالی‌ پالمر تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک مناطق غرب و جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه تهران

2 دانشجو/دانشگاه تهران

چکیده

امروزه شاخص‌های خشکسالی به عنوان ابزار مناسب برای اقدامات مدیریتی و مقابله با پدیده خشکسالی، به طور وسیعی در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربرد برخی شاخص‌ها، بویژه شاخص‌های فیزیکی خشکسالی نظیر شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI)، در یک منطقه جدید ممکن است در ابتدا به واسنجی نیاز داشته باشد. هدف از این مطالعه، واسنجی شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI) تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک نواحی غرب و جنوب غرب ایران و مقایسه شاخص واسنجی شده با نسخه اولیه شاخص پالمر است. داده‌های ورودی مورد نیاز شاخص عبارتند از مقادیر میانگین ماهانه دمای هوا و مجموع ماهانه بارندگی که از نه ایستگاه سینوپتیک مستقر در غرب و جنوب غرب ایران گردآوری شد. داده‌های قابل دسترس ایستگاهها، فاصله سال‌های 1966 تا 2005 را پوشش می‌دهند. نتایج نشان داد اگرچه اختلاف چندانی بین ضرایب اصلی شاخص پالمر واسنجی شده و نسخه اولیه آن وجود ندارد ولی به علت تفاوت زیاد آن دو در فاکتورهای وزنی ماهانه، بین سری‌های حاصل از نسخه واسنجی شده و اولیه اختلاف معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این، مشخص شد که از نظر معادلات شدت-تداوم پدیده‌های خشکسالی و فراوانی وقوع طبقات مختلف خشکسالی و غیرخشکسالی تفاوت بارزی بین نسخه‌های واسنجی شده و اولیه در ایستگاههای منتخب وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Palmer Drought Severity Index's calibration under the climatic conditions of arid and semiarid regions of the West and South West of Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Bazrafshan 1
  • Javad Bazrafshan 2
1 Assistant Prof./University of Tehran
2 MSc Student/Univ. of Tehran
چکیده [English]

Today, drought indices as the appropriate tools for management actions and exposure to drought, has been widely used around the world. Application of some indicators, particularly the physical-based indicators such as Palmer drought severity index (PDSI) in a new area may need to be calibrated first. The aim of this study is to calibrate Palmer Drought Severity Index (PDSI) under the climatic conditions of arid and semiarid regions of West and South West of Iran and to compare that with the original version of the Palmer Index. Required input data are values of the monthly mean temperature and monthly total precipitation from nine synoptic stations in West and South-West of Iran were collected for the period 1966-2005. The results showed although does not have much difference between the main coefficients of calibrated Palmer index and the original version of that, but due to the large difference between the monthly weighting factors between the calibrated version of the main series of calibrated version and initial, there are significant differences. In addition, it was found that the equations of severity - duration of drought phenomena and frequency of different classes of drought and non-drought, there are significant difference between the initial version and calibrated versions in the selected stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palmer Drought Severity Index (PDSI)
  • Calibration
  • Arid and semi-Arid Climate
  • Drought characteristics