بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات عمده‌ی دشت همدان- بهار با استفاده از نتایج مدل ریزمقیاس LARS-WG

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 1دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

3 3استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی بشر در قرن حاضر و آینده می‌باشد. در این تحقیق اثر این پدیده بر مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات عمده‌ی دشت همدان- بهار )گندم، جو، سیب‌زمینی، چغندرقند، ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای، نخود و پیاز( در سه دهه‌ی آتی بررسی شده است. بدین منظور ابتدا توانائی مدل LARS-WG5 برای شبیه‌سازی متغیرهای اقلیمی دمای حداقل و حداکثر، تابش خورشیدی و بارش ایستگاه سینوپتیک همدان در دوره‌ی پایه (2010-1981) بررسی و تأیید گردید. در مرحله بعد، با استفاده از داده‌های مدل HadCM3، مقادیر آن‌ها در دوره‌ی 2040-2011 بر پایه‌ی سناریوهای A1B، A2 و B1 شبیه‌سازی شدند. پس از آن، مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات اصلی در مقیاس ماهانه برای دوره‌ی پایه و سه دهه‌ی آینده برآورد شد. بر اساس نتایج پیش‌بینی مدل LARS-WG5 در سه دهه‌ی آتی نسبت به دوره‌ی پایه طبق سناریوهای A1B، A2 و B1 دما به ترتیب 77/0، 88/0 و 78/0 درجه‌ی سانتی‌گراد و میانگین بارش سالانه به ترتیب 1/2، 9/5 و 2/10 درصد افزایش می‌یابند. نتایج نشان می‌دهد که میانگین بارش ماه‌های اکتبر، دسامبر و فوریه در هر سه سناریو افزایش و میانگین بارش‌ ماه‌های مارس، آوریل و مه در سناریوهای A2 و B1 کاهش خواهد یافت. هم‌چنین، محتمل است مجموع مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات بررسی شده دشت همدان- بهار طی 30 سال آینده بر اساس سناریوهای مختلف نسبت به دوره‌ی پایه بین 6/2 تا 2/28 میلی‌متر افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of climate change on net irrigation requirement of main crops of Hamadan-Bahar plain using LARS-WG downscaling model

نویسنده [English]

  • Samira Akhavan 1
چکیده [English]

Climate change and its impacts on water recourses is known as one of the most important challenges which human would be faced with it in the future century. In this study, the effect of this phenomenon on net irrigation requirement of main crops of Hamedan- Bahar plain (winter wheat, barley, potato, sugar beet, maize (grain), Peas and onion) was investigated in three next decades. For this purpose, first of all, the capability of LARS-WG5 model was investigated and verified to simulate meteorological variables including minimum and maximum temperature, solar radiation and precipitation at Hamedan synoptic station in the baseline period (1981-2010). In the next step, meteorological variable values were stimulated by HadCM3 model based on A1B, A2 and B1 emission scenarios in the period of 2011-2040. Finally, the net irrigation requirement values of main crops were estimated for base line and three future decades. Based on the simulated results of LARS-WG5 model, the average values of air temperature and precipitation will increase by 0.77, 0.88 and 0.78 0C and 2.1, 5.9 and 10.2 % for A1B, A2 and B1 scenarios, respectively.The results showed that average monthly precipitation will increase in October, December and February for three scenarios and decrease in March, April and May for A2 and B1 scenarios. Also, the total amount of net irrigation requirement of examined crops will increase between 2.6 to 28.2 mm for three future decades compared with baseline period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change scenarios
  • LARS-WG5 model
  • Net irrigation requirement
  • Hamadan-bahar plain