اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان در خلیج گرگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی هیات علمی گروه شیلات دانشگاه منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این تحقیق نتایج مدل‌سازی دوبعدی الگوی جریان با استفاده از مدل مایک21 اف‌ام به منظور بررسی اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان خلیج گرگان تحت 24 سناریوی مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. مدل-سازی‌ها بر روی دو نوع مش بی‌ساختار به مدت 5 ساعت و 50 دقیقه و با گام‌های زمانی30 ثانیه‌ای اجرا گردید. در تمامی مدل‌سازی‌ها از میانگین سالانه بارش، تبخیر و ورودی 13رودخانه به خلیج و اثر باد غالب شرق‌وزان با 6 سرعت مختلف استفاده گردید. اثرات مولفه‌های تابش امواج ناشی از باد غالب در 6 سناریوی مجزا با اجرای مدل موج مایک21 ان‌اس‌دبلیو به مدل هیدرودینامیک مایک21 اف‌ام اعمال گردید. جهت اعمال شرایط مرزی در مرزهای باز از مقادیر میانگین دبی حداکثری ورودی و خروجی در دهانه آشورآده-بندرترکمن و کانال خزینی استفاده شد. نتایج شبیه‌سازی بیانگر آن بود که الگوی جریان در خلیج گرگان تحت تاثیر دبی ورودی و خروجی در دهانه آشورآده-بندرترکمن و وزش باد غالب قرار دارد. بازگشایی کانال خزینی هیچ تاثیری بر الگوی عمومی گردش جریان خلیج نداشته و تنها در بخش‌های بسیار نزدیک به کانال سبب تغییر الگوی جریان محلی به صورت شمالی-‌ جنوبی می‌گردد. در مواقع طوفانی حداکثر سرعت جریان 23/0 متر بر ثانیه در نواحی نزدیک به کانال مشاهده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Khozeini Canal Reopening on the General Current Pattern in the Gorgan Bay

نویسندگان [English]

  • saeed sharbaty 1
  • ali shabani 2
1 Lecturere Dept. of Fisheries Gorgan University Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Associate Prof. Dept. of Fisheries Gorgan University Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

In this investigation, 2D modeling results of current pattern using MIKE 21 FM model to investigate the effects of Khozeini canal reopening on the general current pattern on the Gorgan bay under 24 different scenarios were compared. Modeling on the two types of unstructured meshes for 5 hours, 50 minutes and with 30 seconds time steps were implemented. In all of the modeling, mean annual precipitation, evaporation and 13 rivers input to the bay as well as the effect of dominant eastern wind with 6 different speeds were used. The effects of components of waves radiation induced of dominant wind by implementation of the wave model of MIKE 21 NSW in the 6 distinct scenarios are considered in the hydrodynamic model of MIKE 21 FM. In order to considering of the boundary conditions at the open boundaries, mean maximum discharges of inlet and outlet in the Ashoradeh-Bandartorkaman spans and Khozeini canal were used. Simulation results represented that the current pattern in Gorgan Bay is influenced by the inlet and outlet discharge at the spans of Ashoradeh-Bandartorkaman and prevailing wind. Reopening of the Khozeini canal has no significant effect on the general circulation current pattern of the bay and only in areas very close to the canal changing local current pattern to be North-South. In stormy times, the maximum current velocity of 0.23 meters per second observed in areas close to the canal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gorgan Bay
  • Khozeini canal
  • MIKE 21 FM
  • MIKE 21 NSW