اثر تراکم خاک و ماده آلی بر معدنی شدن نیتروژن در خاک‌های‌ آهکی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی بخش علوم خاک دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

خشکی و مقدار کم ماده‌آلی در خاک و از طرفی تردد زیاد ادوات-کشاورزی منجر به تراکم خاک و ایجاد مشکلاتی در تهویه، نفوذ آب و دسترسی عناصر-غذایی و در نتیجه کاهش عملکرد و حتی مرگ گیاه می‌شود. جهت بررسی اثر ترکم (جرم‌مخصوص‌ظاهری 3/1، 5/1 و7/1 گرم‌ بر سانتی‌متر‌مکعب) و ماده‌آلی (کود‌دامی و لجن‌فاضلاب به‌ترتیب به میزان 4 و 2 درصد‌وزنی) بر معدنی شدن نیتروژن، پس از اختلاط ماده‌آلی با سه خاک‌آهکی شامل سری‌های دانشکده (رسی) و کوی-اساتید (لوم‌رسی‌سیلتی) از منطقه-باجگاه و سری‌چیتگر (لوم‌رسی) از منطقه-سروستان استان-فارس، ستون‌هایی از خاک با جرممخصوص ‌ظاهری مذکور تهیه و در دمای 30-25 درجه سانتی‌گراد و رطوبت-ظرفیت‌مزرعه (16 تا 20 درصدوزنی بسته به نوع خاک) نگهداری شد. پس از 50 روز، نیتروژن‌کل، نیترات و آمونیوم در خاک اندازه‌گیری شد. مقادیر نیتروژن‌کل و آمونیوم در پایان آزمایش در خاک‌دانشکده نسبت به دو خاک دیگر به‌طور معنی‌داری بیشتر بود، در‌حالی که نیترات خاک‌های مورد-مطالعه تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Soil Compaction and Organic Matter on Nitrogen Mineralization in Calcareous Soils

نویسنده [English]

  • Seyyed Ali Akbar Moosavi 1
1 University Teacher- Shiraz University
چکیده [English]

Drought and low organic-matter-content of soil and intensive-movement of agricultural-machines result in soil-compaction and inducing some problems in soil-aeration, infiltration, and the availability of nutrient-elements which consequently result in yield-reduction and even plant-death. In order to studying the effect of soil-compaction (bulk-densities of 1.3, 1.5, and 1.7 g cm-3) and organic-matter(manure and sewage-sludge of 2 and 4 %W, respectively) application on nitrogen-mineralization, columns of three calcareous-soils of Daneshkadeh(Clay) and Kooyeh-Asatid(Silty-clay-loam) series of Bajgah and Chitgar(Clay-loam)-series of Sarvestan from Fars-province with the mentioned bulk-densities were prepared after mixing the soils with the organic-matters. The prepared-soil-columns were maintained at 25-30 ºC temperature and field-capacity-conditions(water-contents of 16-20%W depend on the soil-type). Total-N, nitrate and ammonium were measured in soil-columns after 50-days. At the end of experiment the total-N and ammonium-contents of Daneshkadeh-soil-series were significantly higher than the others, while the nitrate-content of studied-soils were not significantly different(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium
  • Soil compaction
  • Mineral nitrogen
  • Nitrate