پیش بینی بارش های سنگین با توجه به تأثیرات تغییراقلیم قرن 21 در ایستگاه های منتخب استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه منابع طبیعی گرگان

2 مدیر گروه و استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی، افزایش جمعیت جهان و گسترش روزافزون فعالیت‌های صنعتی، موجب شده پس از انقلاب صنعتی به‌تدریج تغییرات مشهودی در اقلیم کره‌ی زمین به‌وجود آید. تغییر اقلیم باعث تغییر در رژیم هیدرولوژی و افزایش رخداد بارش-های سنگین شده و انتظار می‌رود پدیده‌های حدی در دهه‌های آتی روند افزایشی یابند. در نتیجه توجه به تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر به‌علت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی مربوط به رویدادهای حدی جوی، اهمیت زیادی پیدا کرده و در سال‌های اخیر به دغدغه‌ی اصلی اقلیم‌شناسان و سران کشورهای جهان تبدیل شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش ایستگاه‌های منتخب استان گلستان در سه دوره آتی 2040-2011، 2070-2041، 2100-2071 تحت دو سناریوی انتشار A1 و B2 و تحلیل این تغییرات بر روی وقایع حدی بارش در این استان می‌باشد. لازم به ذکر است در این تحقیق از داده‌های بارش بانک اطلاعاتی واحد پژوهش اقلیمیCRU و روش ریزمقیاس‌نمایی مکانی تناسبی و زمانی عامل تغییر استفاده گردید. نتایج کلی بررسی‌ها بیشترین افزایش میانگین بارش سالانه را در ایستگاه بندر ترکمن به میزان 6/17 درصد و بیشترین کاهش را در ایستگاه پیش‌کمر حدود 1/13 درصد در دوره دور و تحت سناریو A1 پیش‌بینی کردند. هم‌چنین تعداد وقایع حدی بارش هرچه به اواخر قرن 21 نزدیک می‌شویم در ایستگاه‌ها افزایش یافته که شرایط بارش حادتر تحت سناریو A1 در ایستگاه‌های مرطوب و تحت سناریوی B2 در ایستگاه‌های نیمه-خشک انتظار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Heavy Precipitation Regarding the Impacts of 21th Century Climate Changes in selected stations Golestan Province

نویسندگان [English]

  • behnaz yazarloo 1
  • mehdi zakerinia 2
  • mohammad abdolhosseini 3
1 A graduate of the University of Natural Resources Gorgan
2 Head of Department & Assistant professor in water engineering group of Gorgan university of agricultural sciences and natural resources
3 Assistant professor in water engineering group of Gorgan university of agricultural sciences and natural resources
چکیده [English]

Excessive uses of fossil fuels, global population growth and increasing industrial expansion after industrial revolution have caused gradual evident changes in earth’s climate. The climate change resulted in change in hydrology regimen and increase of heavy rain falls in a way that a rise of extreme events is predicted for upcoming decades. The climate change in recent years has become an important issue due to the extreme events impacts on economy, society and financial losses which have turned it to a matter of considerable concern for climate scientists and the entire international community. The objective of this research is to investigate the effect of climate change on precipitation amount in Golestan province’s specific stations during three upcoming periods of 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100 under two emission scenarios A1 and B2 and to analyze the impact of such changes on precipitation extreme events in this province. It is noteworthy to mention that in this research the precipitation data from Climate Research Unit (CRU) database besides proportional spatial and temporal downscaling method for variation agent were used. The results predicted the most increase in average annual precipitation in Bandar Torkaman station by 17.6% and the most decrease in Pishkamar station by 13.1% under A1 scenario during far period. Moreover the number of precipitation extreme events has risen as we get closer to the end of 21th century in which the more extreme precipitation under A1 and B2 scenarios is predicted to happen in wet and semi-dry stations respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Weather extreme events
  • CRU
  • Downscaling
  • Emission scenario