بررسی رابطه شاخص دبی پایه با دما و بارندگی به روش موجک همدوس (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگان‌رود)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-25

10.22069/jwsc.2019.14684.2963

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ معصومه فراستی؛ سید رضا حسینی


کاربرد چارچوب سلسله‌مراتبی چند مقیاسی برای تفکیک واحدهای مکانی آبخیزها (مطالعه موردی:آبخیز تیل آباد_استان گلستان)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1-29

10.22069/jwsc.2019.15114.3024

غلامرضا خسروی؛ امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ عبدالرضا بهره مند؛ حسین مصطفوی


مطالعه خاک‌شناسی پارینه در توالی های لس-خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 21-39

علی شهریاری؛ فرهاد خرمالی؛ مارتین کهل؛ علیرضا کریمی؛ ایوا لهندورف؛ حسین تازیکه