بررسی اثر شیب وجوه بالادست و پایین‌دست سرریز لبه‌پهن بر مشخصات جریان با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of the upstream and downstream face slopes of the broad crested weirs on the flow characteristics