بررسی همبستگی کانی‌های غالب و پارامترهای منحنی کمیت- شدت با میزان پتاسیم قابل جذب در خاک‌های آهکی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Correlation between Mineral Composition and Potassium Quantity- Intensity Parameters and available potassium in Calcareous Soils