مدلسازی منطقهای دبی سیلابی در استان همدان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی


عنوان مقاله [English]

Regional flood discharge modeling in Hamedan province using Artificial Neural Network