1. واکاوی تغییرات مقادیر حدی بارش و دما در ارومیه به عنوان نشانه هایی از تغییر اقلیم

صفحه 1-29


2. تغییرات کانی شناسی و میکرومورفولوژی در کاربری های طبیعی و زراعی در یک ردیف اقلیمی در خاک های لسی استان گلستان

صفحه 31-58


3. مطالعه اثر رژیم رطوبتی خاک بر میکرومورفولوژی پدیده های گچی در خاک های استان فارس

صفحه 59-83


4. بررسی تغییرات عمقی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی به روش پرمامتر گلف

صفحه 85-107


5. مطالعه اثر پستی و بلندی و کاربری بر پیدایش، شکل های شیمیایی آهن و منگنز و کانی شناسی رس خاک های دشت غربی یاسوج

صفحه 109-129


6. اولویت بندی راه کارهای افزایش بهره وری آب در شبکه های آبیاری و زه کشی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

صفحه 131-152


7. ارزیابی خطر بیابان زایی با مدل 9 معیاری IMDPA در منطقه نیمه خشک آق بند، استان گلستان

صفحه 153-172


8. بررسی روند تغییرات دبی کل و دبی پایه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه (حوضه آبخیز گرگان رود استان گلستان)

صفحه 173-189


9. تعیین نیاز آبی گیاهان الگوی کشت شبکه آبیاری با استفاده از ArcET (مطالعه موردی: دشت درودزن فارس)

صفحه 191-208


10. تجمع فلزات سنگین در بخش هوایی و ریشه تربچه (Raphanus Sativus) رشدیافته در خاک های اصلاح شده با لجن فاضلاب

صفحه 209-226


11. بررسی تفاوت غلظت روی کل درون و برون خاکدانه ای در خاک های مختلف

صفحه 227-243


12. نگهداشت رطوبت خاک توسط سوپرجاذب و اثر آن بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی

صفحه 245-259


13. تعیین ابعاد بهینه حوضچه رسوب گیر با در نظر گرفتن خصوصیات هیدرولیکی، رسوبی و سازه ای با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان

صفحه 261-275


14. استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRESدر شبیه سازی جریان روزانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تمر)

صفحه 277-292


15. تعیین پارامترهای هواشناسی مؤثر بر میزان مصرف آب شرب با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

صفحه 293-301


16. ارزیابی مسایل خاکریزی خطوط لوله شبکه های آبیاری (مطالعه موردی: دشت های عین خوش- فکه)

صفحه 303-310