بررسی تفاوت غلظت روی کل درون و برون خاکدانه ای در خاک های مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating zinc distribution in aggregates interior and exteriors of different soils