بدین وسیله به استحضار می­رساند کلیه  نویسندگان محترم مقالات از تاریخ 1398/07/06 به بعد، در مرحله بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، میبایست برای هر مقاله مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزارتومان) واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ به صورت کامل، مبلغ2000000 ریال (دویست هزار تومان) دیگر ( ویا گزارش کوتاه 1000000 ریال (یکصد هزارتومان دیگر)  برای تامین بخشی ازهزینه­ های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.
 
شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.  شماره شبا حساب بانک تجارت جهت واریز هزینه داوری و چاپ:   IR110180000000003150062380
 توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

  ضریب تاثیر سال 1395 "مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک" برابر  0/149  اعلام شد.
 از نویسندگان درخواست می شود قبل از ارسال مقاله بخش راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه نمایند و مقاله خود را طبق توضیحات مندرج تهیه و ارسال نمایند.
 ((به اطلاع می­رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریو به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، از این تاریخ نشریه از نرم ­افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید)).
1. اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر غلظت عناصر غذایی کم‌مصرف و سدیم در دانه، برگ و ساقه گندم

صفحه 1-27

نصرت اله نجفی؛ راشد احمدی نژاد؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان


2. ارائه مدل نیمه- اتوماتیک مبتنی بر آنالیز شیءگرا به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان)

صفحه 29-49

پناه محمدی؛ عباس احمدی؛ بختیار فیضی زاده؛ علی اصغر جعفرزاده؛ مهدی رحمتی


3. ارزیابی حساسیت طرحواره‌های همرفت مدل RegCM4 در شبیه‌سازی بارش غرب ایران با استفاده از سری داده‌هایMK36- CSIRO

صفحه 51-69

علی اکبر سبزی پرور؛ سجاد ابراهیم زاده


4. بررسی جریان عرضی پیرامون آبشکن با درصدهای مختلف بازشدگی در کانال با بستر متحرک

صفحه 71-89

مجید فضلی؛ زهره حیدری


5. بررسی تاثیر موج ناگهانی سیلاب بر انتقال بار بستر در مجاری خشک و تاثیر صفحات مستغرق در کاهش بار بستر

صفحه 91-107

حامد شهسواری؛ قاسم پناهی؛ سعیدرضا خداشناس


6. حذف رنگدانه متیلن‌بلو از محلول‌های آبی توسط کامپوزیت بتا سیکلودکسترین/ اکسیدروی

صفحه 109-125

حسین علی فغانی؛ عباس حشمتی جنت مقام


7. اثر پوشش های جنگلی، مرتعی و زراعی بر مشخصه های میکروبی و فعالیت های آنزیمی خاک

صفحه 127-143

یحیی کوچ؛ نیلوفر نقره


8. بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در چیدمان‌های مختلف ساقه‌های مصنوعی در طراحی کانال ماهی‌قایقرو

صفحه 145-160

معصومه مرزبان؛ محسن مسعودیان


9. بررسی دقت مدل مفهومی HMS-SMA و مدل دو خطی سری زمانی در پیش بینی رواناب روزانه مطالعه موردی: (حوضه مارون ایستگاه هیدرومتری ایدنک)

صفحه 161-176

عباس احمدپور؛ سیدحسن میرهاشمی؛ پرویز حقیقت جو


10. تاثیر عمق سطح ایستابی در مقدار تبخیر از خاک

صفحه 177-192

محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب


11. روش‌های ترکیبی چندگانه مدل‌سازی برای تجزیه و تحلیل شبیه‌سازی‌های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قره‌سو، استان کرمانشاه)

صفحه 193-206

محسن پوررضا بیلندی؛ هادی معماریان خلیل آباد؛ علی شهیدی؛ سمیرا رهنما


12. رفتار هیدرولیکی خاک‌های آلوده به تری‌کلرواتیلن (TCE)

صفحه 207-220

منصور چترنور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی؛ محمد محمودیان شوشتری


13. بررسی تأثیر کاربرد پلیمر فراجاذب بر گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندی کُنار (Ziziphus spp.)

صفحه 221-233

حجت دیالمی؛ اسماعیل راخدایی؛ عزیز تراهی


14. بررسی کارایی مدل دوسینوسی در برآورد ساعتی دما در اقلیم های مختلف ایران

صفحه 235-246

مهدی نادی


15. بررسی خشکسالی هیدرولوژیک رودخانه ی ارمند با استفاده از تجزیه و تحلیل جریان های کم آبی

صفحه 247-263

مریم قربانی؛ ملیحه مزین؛ حیدر زارعی


صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-2069
شاپا الکترونیکی
2322-2794