نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک به عنوان یکی از مجلات معتبر علمی- پژوهشی کشور در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به حفاظت آب و خاک توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سالانه در شش شماره منتشر میشود. تحقیقات حفاظت آب و خاک و پژوهش هایی که در راستای مدیریت پایدار منابع آب و خاک باشند از موضوعات کلی تحت پوشش نشریه میباشند.
نشریه دو زبانه می باشد (فارسی و انگلیسی). 
نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک در خصوص اخلاق نشر از بیانیه کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند.

خواهشمند است مقالات خود را به صورت ا‌لکترونیکی در قسمت ارسال مقاله وارد کنید. شیوه نامه نگارش مقالات درقسمت (راهنمای نویسندگان) آمده است.

***
نویسندگان محترم مقالات از تاریخ 1398/07/06 به بعد، در مرحله بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، میبایست برای هر مقاله مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزارتومان) واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ به صورت کامل، مبلغ2000000 ریال (دویست هزار تومان) دیگر ( ویا گزارش کوتاه 1000000 ریال (یکصد هزارتومان دیگر)  برای تامین بخشی ازهزینه­ های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.
شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.  شماره شبا حساب بانک تجارت جهت واریز هزینه داوری و چاپ:   IR110180000000003150062380
 توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

  ضریب تاثیر سال 1395 "مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک" برابر  0/149  اعلام شد.
 از نویسندگان درخواست می شود قبل از ارسال مقاله بخش راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه نمایند و مقاله خود را طبق توضیحات مندرج تهیه و ارسال نمایند.
 ((به اطلاع می­رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریو به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، از این تاریخ نشریه از نرم ­افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید)).

شماره جاری: دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1-245 

4. جذب مس و روی از محلول‌های آبی بوسیله دیاتومیت: سینتیک و ترمودینامیک

صفحه 59-75

مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ خلیل فرهادی؛ محمد علیزاده خالدآباد


5. بررسی تاثیر زاویه نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

صفحه 77-93

ریحانه پورمنصوری؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی


6. تاثیر وزن‌دهی مناسب داده‌های منحنی رطوبتی خاک در تجزیه‌های حداقل مربعات

صفحه 95-112

امیررضا شیخ‌بگلو؛ حبیب خداوردیلو؛ کامران زینال زاده؛ حسین خیرفام؛ نسرین آزاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-2069
شاپا الکترونیکی
2322-2794

بانک ها و نمایه نامه ها