ارزیابی خطر بیابان زایی با مدل 9 معیاری IMDPA در منطقه نیمه خشک آق بند، استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessment of desertification hazard by using the 9 criteria IMDPA model in Semi-arid Agh-Band region, Golestan Province