تعیین ابعاد بهینه حوضچه رسوب گیر با در نظر گرفتن خصوصیات هیدرولیکی، رسوبی و سازه ای با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of optimal dimensions of settling basin using ACS algorithm considering hydraulic, sediment and structural attributes