اولویت بندی راه کارهای افزایش بهره وری آب در شبکه های آبیاری و زه کشی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Prioritize strategies for increasing water productivity in irrigation networks using Analytical Hierarchy Process (AHP), (Case study: Qazvin Irrigation network)