تعیین پارامترهای هواشناسی مؤثر بر میزان مصرف آب شرب با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determining meteorological parameters affecting urban water consumption using fuzzy clustering algorithm (Case study: Gorgan city)