دوره و شماره: دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 1-306 
3. بهینه‌سازی اقتصادی حوضچه‌های آرامش واگرا با مقاطع ذوزنقه‌ای و مستطیلی

صفحه 49-70

مهدی اسمعیلی ورکی؛ فرزانه صاحبی؛ مریم نوابیان؛ زهرا امیری


4. اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک‌های آلوده

صفحه 71-92

قاسم رحیمی؛ هفترانی دودانگه؛ صفر معروفی؛ منصور غلامی


10. ارزیابی عملکرد توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی تجن

صفحه 193-208

ساسان مددی؛ علی رضا عمادی؛ علی شاهنظری


16. مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز

صفحه 285-295

فاطمه هوشمندی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی