تاثیر محل قرارگیری زه‌کش افقی کانال‌های آبیاری بر پایداری شیروانی در کانال دشت نکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

از جمله حساس‌ترین و مهم‌ترین مسایل در پروژه‌های عمده‌ی عمرانی هم‌چون انتخاب محل احداث سدهای بتنی و خاکی، کانال‌های انتقال آب، انتخاب مسیر احداث بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی و ... مطالعه‌ی فشار آب منفذی داخل خاکریزها و تامین پایداری آن‌ها است. یکی از دلایل ناپایداری شیب‌ها و وقوع گسیختگی‌ها در شیروانی‌ها فشار آب منفذی است و این مساله به‌خصوص در مناطق مرطوب و در ساختگاه‌هایی که جنس خاک آن‌ها رسی اشباع است، چشم‌گیرتر است. تغییرات سطح آب داخل کانال باعث نوسان فشار آب حفره‌ای در خاکریز می‌شود که تغییرات مقادیر ضریب اطمینان شیروانی در طول سال را به دنبال دارد. در این مقاله و در قالب یک مطالعه‌ی موردی، نقش زه‌کش افقی در پایداری شیب شیروانی ساختگاه مورد مطالعه با مدل عددی Plaxis V8.2، در سه حالت افت سریع، افت آرام و حداکثر سطح آب داخل کانال مورد بررسی قرار گرفته که ضریب اطمینان‌ها به‌ترتیب برابر 6/1، 73/1 و 8/2 بدست آمده است. با قرارگیری زه‌کش داخل خاکریز بیشترین افزایش ضریب اطمینان زمانی بود که زه‌کش در کف کانال قرار داشت که برای افت سریع، آرام و حداکثر سطح آب برابر 62/1، 03/2 و 8/2 بدست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که نقش زه‌کش افقی در پایداری شیب شیروانی چشم‌گیر است و فشار آب منفذی در این خصوص عامل تاثیرگذاری محسوب می‌شود. با تغییر مکان زه‌کش افقی فشار آب منفذی توسط دو نرم‌افزار پلکسیس و پلکس-فلو محاسبه شد. کم‌ترین مقدار فشار آب منفذی به‌ترتیب برابر 58/63- و 60/63- بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of placement of horizontal drain in irrigation channel on the slope stability in Neka plain channel

نویسندگان [English]

  • mohammad hamidi gharetapeh
  • mir khalegh ahmadi
Sari university
چکیده [English]

One of the sensitive and important problems during construction projects, such as choosing the spot in concrete or earth dams, open channel, choosing the highway, main road or sub road and etc, is studying the pore water pressure through the embankment and supplying their stability. One of the instability and failure reasons of slope is pore water pressure. This phenomenon, especially in moist region and in sites with saturated clay soils, is clear. Water pheratic level changes cause changing in pore water pressure in embankment which cause decrease in safety factor. In this paper and for a case study, effectiveness of horizontal drain in safety factor is done with PLAXIS-V8.2 in three conditions (maximum level, rapid drawdown and slow drawdown) is evaluated which safety factors obtained 1.6, 1.73 and 2.8 respectively. With location of horizontal drain, maximum increase for safety factor occurred when drain located in the roof which for rapid drawdown, slow drawdown and maximum water level equal to 1.62, 2.03 and 2.8 respectively. The results indicate that horizontal drains role in slope stability is impressive and pore water pressure is a main factor in this regard. With change location of the horizontal drain, pore water pressure calculated by use two PLAXIS and PLAXFLOW software. Minimum pore water pressure equal to -63.58 and -63.60 respectively, obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pore Pressure
  • Safety Factor
  • Plaxis Software
  • Drawdown