1. تعیین مناطق همگن هیدرولوژیک و توابع توزیع منطقه ای به روش گشتاورهای خطی در استان گلستان

صفحه 1-21


2. آسیب پذیری شبکه های آبیاری تحت شرایط تغییر اقلیم با بهینه نمودن سطح زیر کشت در شرایط محدودیت منابع آبی و ارایه راه کارهای تطبیق

صفحه 23-43


3. تلفیق روش های خوشه بندی فازی و گشتاورهای خطی در تحلیل فراوانی منطقه ای سیل (مطالعه موردی:خراسان رضوی)

صفحه 45-63


4. امکان سنجی اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار براساس کیفیت آب (مطالعه موردی: دشت های استان همدان)

صفحه 65-83


5. بررسی تغییرات زمانی و تأثیر خشک سالی بر غلظت نیترات آب زیرزمینی در چاه های آب شرب (مطالعه موردی: شهر گرگان و حومه)

صفحه 85-103


6. طراحی الگوی راهبردی مدیریت بحران های طبیعی استان گلستان

صفحه 105-124


7. مطالعه پراکنش آلودگی خاک به عناصر سنگین با استفاده از زمین آمار و خوشه بندی فازی در منطقه دیزج آباد، استان زنجان

صفحه 125-143


8. معرفی الگوریتم های مختلف جریان، برای تهیه نقشه شاخص خیسی و کربن آلی خاک در بخشی از اراضی لسی، منطقه توشن استان گلستان

صفحه 145-162


9. مقایسه عملکرد سه روش هوشمند به منظور پیش بینی نوسانات سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت زرین گل)

صفحه 163-180


10. بررسی عملکرد میوه کیوی تحت تنش ناشی از اعمال کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه

صفحه 181-197


11. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه های دوتایی مجاور هم با پی پیوسته

صفحه 199-215


12. تشخیص منابع گرد و غبار اتمسفری اصفهان با استفاده از خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی آن

صفحه 217-233


13. تأثیر برخی پلیمرهای محلول در آب بر ضریب آبگذری اشباع و مقاومت فروروی خاک

صفحه 235-251


14. مقایسه پارامترهای دمایی هوا و تبخیر تعرق مرجع در دو ایستگاه واقع در محدوده بایر و خوب آبیاری شده- منطقه مورد مطالعه اقلیم خشک جنوب شرق تهران

صفحه 253-270


15. مقایسه روش های تئوری Greyو هیدروگراف واحد در برآورد هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز شهرچای، ارومیه، ایران)

صفحه 271-282


16. ارزیابی اثر توالی زمانی کشت گیاه تاغ بر برخی از شاخص های کیفیت خاک سطحی در ماسه زار های منطقه تایباد، استان خراسان رضوی

صفحه 283-289