مقایسه پارامترهای دمایی هوا و تبخیر تعرق مرجع در دو ایستگاه واقع در محدوده بایر و خوب آبیاری شده- منطقه مورد مطالعه اقلیم خشک جنوب شرق تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparative study of temperature parameters and reference evapotranspiration at two weather stations located within the uncultivated and well-watered area-Case study in arid region of southeast of Tehran