بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه های دوتایی مجاور هم با پی پیوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Experimental study of local scouring around two side-by-side piers with raft footing