بررسی عملکرد میوه کیوی تحت تنش ناشی از اعمال کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of kiwifruit performance under stress caused by regulated deficit irrigation (RDI) and partial root zone drying (PRD)