مقایسه روش های تئوری Greyو هیدروگراف واحد در برآورد هیدروگراف سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز شهرچای، ارومیه، ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of unit hydrograph and Grey theory in flood hydrograph estimation (Case study: Shahrchay Watershed, Urmia, Iran)