ارزیابی اثر توالی زمانی کشت گیاه تاغ بر برخی از شاخص های کیفیت خاک سطحی در ماسه زار های منطقه تایباد، استان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

An assessment of Haloxylon succession on some Surface soil quality indicators in Taybad sandy lands, Khorasan province