1. تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی

صفحه 1-25

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی


2. امکان سنجی فنی و اقتصادی جمع‌آوری آب باران از سطح بام ساختمان‌ها (مطالعه موردی:دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

صفحه 27-50

امیر سعدالدین؛ محبوبه بای؛ اصغر نعیمی


3. تدوین برنامه مدیریت بیابانزایی منطقه سبزوار

صفحه 51-71

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین


4. پهنه‌بندی رقومی واحدهای خاک با استفاده از مدل درختان تصمیم‌گیری تصادفی در استان گلستان

صفحه 73-93

محمدرضا پهلوان راد؛ فرهاد خرمالی؛ نورایر تومانیان؛ فرشاد کیانی؛ بایرام کمکی


5. مقایسه عملکرد دو روش برنامه‌ریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی

صفحه 95-114

زیبا قزلباش؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزار جریبی؛ امیر احمد دهقانی


6. ارزیابی مدلHydrus-2D در شبیه سازی آب زهکشی و آبشویی فسفر با روشهای مختلف کود آبیاری در مزرعه پیاز

صفحه 115-133

خلیل اژدری؛ هادی قربانی؛ آتنا رنجبریان


7. ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از یک مدل فازی در آبخیز قرناوه گلستان

صفحه 135-154

مهدی عرفانیان؛ پریسا قهرمانی ساعتلو؛ حسین سعادت


8. بررسی عملکرد و مصرف آب در ذرت شیرین تحت تاثیر شیوه‌های مختلف کم آبیاری در دو الگوی کاشت

صفحه 155-171

علیرضا کیانی؛ علیرضا صابری


9. مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

صفحه 173-190

فتح اله مدرومی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارائی؛ رضا خراسانی


10. بررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه‌های دوتایی عمود بر مسیر جریان

صفحه 191-205

نشاط موحدی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمد جواد اعرابی


11. تحلیل تغییرات زمانی فرآیندهای هیدرولوژیکی کرت های کوچک آزمایشی در یک حوزه آبخیز جنگلی

صفحه 207-222

سیدحمیدرضا صادقی؛ ملیحه سادات ظریف معظم؛ سیدخلاق میرنیا


12. ارائه روابطی برای پیش‌بینی الگوی توزیع مجدد رطوبت خاک در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی به روش آنالیز ابعادی

صفحه 223-237

بختیار کریمی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ بهنام آبابایی


13. اصلاح معادله هارگریوز با جایگزینی دمای سطح زمین بجای دمای هوا برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

صفحه 239-254

جلال یار احمدی؛ علی رحیمی خوب


14. تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری و تعیین اعماق شاخص بهینه آبیاری در گیاه آفتابگردان

صفحه 255-268

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز


15. تحلیل کانال‌های آبرفتی پایدار با استفاده از روش‌های تجربی و تحلیلی

صفحه 269-279

رضا میر؛ غلامرضا عزیزیان؛ رضا بزرگمهر


16. مدیریت آبخوان دشت زرین‌گل در استان گلستان با استفاده از مدل آب زیرزمینی

صفحه 281-292

مهدی مفتاح هلقی


17. پیش‌بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM)

صفحه 293-304

محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ صادق صادقی طبس