بررسی عملکرد و مصرف آب در ذرت شیرین تحت تاثیر شیوه‌های مختلف کم آبیاری در دو الگوی کاشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان

2 عضو هیئت علمی

چکیده

در شرایط کمبود آب استفاده از روش کم‌آبیاری و الگوی مناسب کاشت از گزینه‌های موثر در افزایش بهره‌وری آب محسوب می‌شوند. جهت بررسی تاثیر الگوهای مختلف کاشت و چند شیوه‌ کم آبیاری روی عملکرد، مصرف آب، کارایی مصرف و ضریب واکنش گیاه ذرت آزمایشی با استفاده از کرت‌های خرد شده با 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا درآمد. دورهای آبیاری (6 و 10روزه ) به عنوان کرت‌های اصلی و تیمارهای الگوی کاشت در کرت‌های فرعی شامل الگوی کاشت یک ردیفه و دو ردیفه (هر کدام بصورت آبیاری کامل، یک در میان متناوب و آبیاری یک در میان ثابت جویچه‌ها) انتخاب شدند. نتایج نشان داد که اختلاف عملکرد دانه ذرت بین تیمارهای آبیاری کامل و یکدرمیان معنی‌دار ولی بین تیمارهای یکدرمیان غیرمعنی‌دار بود. مقدار رواناب در تیمارهای I1 و I3 بیشتر از بقیه تیمارها و تیمارهای یکدرمیان ثابت نیز بیشتر از یکدرمیان متغیر بود.ه و در نتیجه مقدار نفوذ آب در تیمار آبیاری یکدرمیان متناوب بیشتر از آّبیاری یکدرمیان ثابت بود. با افزایش دور آبیاری از 6 به 10 روز مقدار رواناب حدود 24 درصد کاهش یافت. رابطه بین تبخیر- تعرق و عملکرد گیاه یک رابطه خطی نسبتاً قوی (R2=0.80) و ضریب واکنش گیاه به آب برابر 14/1 به دست آمده است. مقایسه کارایی مصرف آب ذرت نشان داده است که آبیاری یکدرمیان شیارها با50 درصد صرفه جویی در آب سودمندی بالاتری نسبت به آبیاری کامل شیارها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of sweet corn yield and water use influenced by different deficit irrigation methods and two sowing patterns.

نویسنده [English]

  • Alireza kiani 1
چکیده [English]

In the water scarcity condition, using deficit irrigation and appropriate sowing patterns are the most strategies to improve water productivity. An experiment was conducted to investigate the effect of different sowing patterns (SP) and some deficit irrigation methods on yield, water use efficiency (WUE) and yield response factor (Ky) of sweet corn. The experimental design was a split plot in a randomized complete block design with three replications. Treatments were including two irrigation intervals (6-day S1, and 10-day S2,) as main plots, single-row SP (every furrow irrigation (EFI) I1, variable alternate furrow irrigation (VAFI) I2, and fixed alternate furrow irrigation (FAFI) I5) and double-row SP (EFI, I3, VAFI, I4 and FAFI, I6) as sub plots. Results have shown that the difference in grain yield between treatments was significant, but non-significantly between deficit irrigation treatments. Runoff in I1 and I3 treatments were higher than other treatments, and also FFI treatments were also more VAFI treatments, and therefore, the amount of absorbed water in VAFI was more than FAFI treatment. Runoff was reduced by 24% when the irrigation interval was increased from 6 to 10 days. Runoff in the double-row treatments was reduced and thus more water absorbed when they are compared to the single-row treatments. Relationship between crop evapotranspiration (ETc) and yield was obtained a relatively strong linear relationship (R2 = 0.80) and Ky was estimated 1.14. The WUE comparison of maize in different treatments have shown that alternate furrow irrigation with 50% saving of water is higher beneficial than EFI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternate furrow irrigation
  • Deficit irrigation
  • Water use efficiency
  • sweet corn