مدیریت آبخوان دشت زرین‌گل در استان گلستان با استفاده از مدل آب زیرزمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
دشت زرین¬گل با وسعت حدود 365 کیلومترمربع بخشی از حوضه¬آبریز گرگانرود در استان گلستان می¬باشد که عمده تغذیه آن از ارتفاعات البرز تأمین می¬شود. در حالی¬که در مناطق پرباران نظیر منطقه مطالعاتی، مسأله تعادل تقریباً نسبی در آبخوان مطرح است، با این حال اهمیت برنامه¬ریزی و تصمیم¬گیری¬های مدیریتی همانند مناطق کم¬آب، ضروری به¬نظر می¬رسد. لذا مدل به¬عنوان یک ابزار کارآمد و با صرفه جهت بررسی گزینه¬های مختلف مدیریتی، مورد استفاده واقع گردید.در این تحقیق مدل شبیه¬ساز حرکت آب زیرزمینی در لایه آبدار آزاد دشت زرین¬گل با استفاده از نرم¬افزار GMS7.1، در دو حالت ماندگار و غیرماندگار تهیه گردید. صحت سنجی مدل نیز در یک دوره یک ساله (90-1389) نشان داد که، مقادیر سطح ایستابی پیش¬بینی شده توسط مدل با مقادیر مشاهداتی از توافق خوبی برخوردارند و معیار جذر میانگین خطا برابر 98/0 بدست آمد. پس از اطمینان از صحت مدل تعیین شده، به منظور مدیریت بهتر آبخوان در سال¬های آتی سناریویی مبنی بر کاهش میزان بارش در منطقه مطرح گردید. در این سناریو با هدف تعیین میزان افت سفره آب¬زیرزمینی در صورت کاهش میزان بارش در منطقه مطالعاتی، معلوم گردید که در صورت کاهش 10 درصدی مقادیر بارش در فصل بهار، سطح آب¬زیرزمینی حدود 17 سانتی¬¬متر افت بیشتری خواهد داشت، که نسبت به افت در تابستان مقدار بیشتری می¬باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

management of Zarringol plain in Golestan province by using ground water model

نویسنده [English]

  • mehdi meftah
چکیده [English]

abstract
Zarringol plain with an area about365km2is part of the Gorganrood catchment in Golestan province which Alborz mountains is mainly supply this aquifer. However in places with high amount of precipitation, most of the aquifers seem under equilibrium condition, but planning and management decisions are still important as well as arid places. In this regard, the model could be an efficient tool to evaluate different management options were explored and utilized. In this study, the variation of groundwater level was simulatedbyGMS7.1in steady state (1 month) and unsteady state (5 years). The results showed that the model can be used with high accuracy ( RMSE=0.98) and in this condition, the calculated water levels by model are very close to observed values. After ensuring the accuracy of the model, for managing the aquifer in better way in future a scenario was considered. This scenario aimed to determine the variation of groundwater according to reducing precipitation, the results showed that the10% reduction in amount of spring rainfall results to reduction of water level by 17 cm, which is much more than reduction of water level in the summer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Zarrin‌gol Plain
  • Management
  • Conceptual Model
  • GMS