بررسی تغییرات زمانی و تأثیر خشک سالی بر غلظت نیترات آب زیرزمینی در چاه های آب شرب (مطالعه موردی: شهر گرگان و حومه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of temporal variation of drought and its impacts on groundwater nitrate concentrations in drinking water wells (Case Study: Gorgan city and vicinity)