مقایسه عملکرد سه روش هوشمند به منظور پیش بینی نوسانات سطح ایستابی (مطالعه موردی: دشت زرین گل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of three intelligence techniques for predicting water table depth fluctuations (Case study: Zarringol plain)