امکان سنجی اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار براساس کیفیت آب (مطالعه موردی: دشت های استان همدان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The feasibility study of pressurized irrigation systems performance based on water quality (Case Study: Hamedan Province plains)