آسیب پذیری شبکه های آبیاری تحت شرایط تغییر اقلیم با بهینه نمودن سطح زیر کشت در شرایط محدودیت منابع آبی و ارایه راه کارهای تطبیق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Vulnerability of irrigation networks under climate change with optimum cultivation in limited water resources and implementation strategies