تعیین مناطق همگن هیدرولوژیک و توابع توزیع منطقه ای به روش گشتاورهای خطی در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessing the hydrologic homogeneous regions and regional distribution functions with linear moments method in Golestan Province