تلفیق روش های خوشه بندی فازی و گشتاورهای خطی در تحلیل فراوانی منطقه ای سیل (مطالعه موردی:خراسان رضوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Regional flood frequency analysis by integrating L-moments and fuzzy clustering techniques (Case study: Khorasan Razavi)