اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک‌های آلوده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا، عضو هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

3 عضو هیات علمی

چکیده

چکیده
تتثبیت فلزات سنگین توسط کودهای فسفره و ماده آلی از روش‌های اصلاح خاک‌های آلوده بشمار می‌رود. به همین منظور کاربرد کودهای فسفاته و کمپوت زباله شهری بر تحرک سرب و کادمیوم و جذب آنها بوسیله گیاه در یک خاک لومی آلوده به فلزات سنگین بررسی شد. این آزمایش گلخانه‌ای در قالب طرح کاملا تصادفی با تیمارهایی شامل کود دی آمونیوم فسفات ( 75 میلی گرم P2O5در کیلوگرم)، سوپرفسفات تریپل (75 میلی گرم P2O5در کیلوگرم) و کود کمپوست حاصل از زباله‌های شهری (2 درصد) در مقایسه با کنترل و در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که کودهای فسفاته و کود کمپوست باعث کاهش سرب زیست فراهم نسبت به شاهد گردید و جذب سرب و کادمیوم به وسیله اندام هوایی گلایول در اثر کاربرد کودهای فسفاته نسبت به شاهد کاهش چشمگیری یافت ولی کود کمپوست روی غلظت سرب و کادمیوم در اندام هوایی گلایول تاثیر چشمگیری نداشت. همچنین بخش محلول و تبادلی سرب و کادمیوم در اثر استفاده از کودهای فسفاته نسبت به شاهد کاهش پیدا کرد ولی کود کمپوست روی این بخش از سرب و کادمیوم تاثیری نداشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از کودهای شیمیایی حاوی فسفر در زمین‌های کشاورزی، ممکن است از ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی جلوگیری ‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of chemical and organic manures on stabilization of Lead and Cadmium in polluted soils

نویسندگان [English]

  • Ghasem Rahimi 1
  • Haftrani Dodangeh 2
  • Safar Marofi 3
  • Mansour Gholami 3
1 Bou-Ali Sina University
چکیده [English]

Abstract
The application of phosphate fertilizers and organic matter have been known as a stabilization (immobilization) technique to reduce solubility of heavy metals in contaminated soils. In this respect, the application of phosphate fertilizers and municipal solid waste compost on mobility of Pb and Cd and uptake of those metals studied by plant in a polluted loamy soil. The green house study was performed in complete randomized design with treatments of ammonium phosphate (75mg P2O5/kg), triple superphosphate (75mg P2O5/kg) and municipal solid waste compost (2%) compared with control in three replicates. The results showed that the availability of lead was significantly reduced with increased phosphate fertilizers in comparison with control. The applied various P fertilizers decreased uptake of Cd and Pb significantly whereas compost did not affect significantly by aerial part of Gladiola. Also the applied P fertilizers decreased soluble and exchangeable Cd and Pb fractions, compared with control, but compost had not affected. It is therefore concluded that the application of P fertilizers within agricultural fields may be prevented entering heavy metals into the food chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Phosphate fertilizers
  • compost
  • Lead
  • Cadmium
  • Gladiola