استفاده از مدل نیمه مفهومی IHACRESدر شبیه سازی جریان روزانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تمر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Using IHACRES semi-conceptual model to simulate daily flow (Case study: Tamar Basin)