تغییرات کانی شناسی و میکرومورفولوژی در کاربری های طبیعی و زراعی در یک ردیف اقلیمی در خاک های لسی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Micromorphology and clay mineralogy of loess-derived soils of natural and cultivated land uses along a climosequence in Golestan Province