بررسی روند تغییرات دبی کل و دبی پایه ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه (حوضه آبخیز گرگان رود استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of total and base flow trend in Arazkuseh hydrometric station (Gorganrood Watershed in Golestan Province)